Předškolní vzdělávací program

Program předškolní přípravy VĚJÍŘ KLADNO nabízí dětem a rodinám ze znevýhodněného prostředí efektivní přípravu na vstup do ZŠ a na pobyt v předškolním zařízení. Reaguje na nejrůznější důvody rodin, které vedou k nezařazení dětí do mateřských škol, a připravuje děti na vstup do běžných prvních tříd základních škol. Důvodem nezařazení mohou být specifické vzdělávací potřeby (např. logopedické vady, opožděný rozvoj i učení, snížená adaptabilita, jazykové problémy atd.) nebo zmiňované sociální znevýhodnění. U těchto dětí předpokládáme, že zařazení do přípravného programu vyrovná jejich vývoj tak, aby se bezproblémově začlenily do výchovně – vzdělávacího procesu v první třídě běžné základní školy či školce. Program je tak prevencí případného neúspěchu ve školní docházce.

Výuka probíhá ve všední dny od 7.30 do 12.30 hodin v Hajnově ul. 178, Kladno pod vedením pedagoga a asistentů. Obsahem výchovně vzdělávacího plánu je hudební, výtvarná, pracovní i tělesná výchova, vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků a rozumová výchova. Děti se účastní i kulturních a sportovních akcí a volnočasových aktivit, které nabízíme i jejich rodinám.

VĚJÍŘ Kladno takto umožňuje rodinám bezplatné zapojení dětí do předškolního vzdělávání a přispívá ke zvýšení hodnoty vzdělávání dítěte v rodině, vtahuje rodiče do procesu vzdělávání a připravuje rodiče na nastávající změnu v rodině.

V případě zájmu rodičů pomáháme dětem i po nástupu do školy, můžeme jim zprostředkovat doučování . Ve spolupráci s učiteli také poskytujeme konzultace rodičům dětí, aby mohli dětem pomáhat s přípravou do školy a zvládli všechny související nároky a dítě se mohlo dobře adaptovat.

Pravidelnou účastí v předškolním i dalších programech si děti osvojí základní sociálně – kulturní návyky, základní předškolní znalosti a dovednosti, naučí se fungovat v kolektivu dalších dětí, posilují schopnost soustředit se i odpočívat, poslouchat pokyny a fungovat v rámci daných pravidel. Předpokládáme i zajištění logopedické péče a dalších odborníků ve spolupráci s kladenskými organizacemi.

Rodiče dítěte mají možnost participovat na vzdělávání dítěte, dojde k posílení jejich dovedností potřebných pro vzdělávání dítěte a ke stabilizaci problémů, které zasahují domácnost dítěte a mohou mít vliv na přístup rodičů ke vzdělávání svých dětí. Tuto zkušenost a znalosti pak mohou uplatnit i při vzdělávání dalších svých dětí.

Rodiny s dětmi vstupují do programu kontaktováním v rámci terénní práce spolupracujících organizací nebo přicházejí na doporučení pracovnic OSPOD v městě Kladně a blízkém okolí, kurátorů, dětských lékařů, dále na základě doporučení pedagogicko psychologických pracovišť v dosahu města Kladna a dalších spolupracujících subjektů (např. azylové domy, neziskové organizace), které jsme již oslovili a budeme s nimi v kontaktu. Rodinám v nepříznivé situaci bude k dispozici sociální pracovnice.

Děti ze špatně přístupných lokalit sváží Vějíř Kladno do programu vlastním svozovým vozidlem.

POKUD MÁTE ZÁJEM PŘIHLÁSIT SVOJE DÍTĚ, PIŠTE, VOLEJTE NEBO SE PŘIJĎTE PODÍVAT PŘÍMO DO NAŠÍ TŘÍDY V HAJNOVĚ UL. 178.

INFO@VEJIRKLADNO.CZ

TELEFON: 702156726 

Kontaktujte nás